Metode som KIAPRO bygger på

KIAPRO's tilgang med at sammentænke og koordinere indsatser i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv, så alle parter oplever værdi blev udviklet og afprøvet i et større forskningsprojekt for en del år siden. Metodeprincipper er dog stadig høj aktuelle og noget af det der efterspørges i "Det sammenhængende sundhedsvæsen". Læs metodeafsnit og resultaterne her eller hent den samlede rapport.

Jørgen Kilsgaard

Ved længerevarende sygefravær forstås sygefravær af mere end to ugers varighed. Det længerevarende fravær har været stigende i de senere år.

Ifølge Danmarks Statistik drejede det sig i 2002 om ca. 248.000 lønmodtagere og ca. 20.000 selvstændige. I 2005 var det steget til knap 270.000 lønmodtager, medens det for selvstændige var faldet til godt 18.000.

For den sygemeldte, for virksomheden og for de offentlige budgetter har sygefraværet betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser. Alene sygedagpenge til de sygemeldte lønmodtagere beløb sig i 2005 til 9,6 mia. kroner.

For den sygemeldte kan længerevarende sygefravær have betydning for evt. senere udstødning fra arbejdsmarkedet. Af både menneskelige og økonomiske årsager er det vigtigt at finde effektive metoder, der muliggør, at de længerevarende sygemeldte så hurtigt som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet eller få afklaret deres situation.

I denne rapport redegøres der for en videnskabeligt afprøvet metode rettet mod den betydelige del af de sygemeldte, der er fraværende på grund af smertegener i bevægeapparatet, fx. rygproblemer. Denne gruppe udgør ca. en tredjedel af sygemeldte med tre eller flere ugers fravær.

KIA-metoden – koordineret indsats for arbejdsfastholdelse – har vist, at man effektivt kan forkorte sygemeldingsperioden for denne gruppe med betydelig økonomisk gevinst for kommunerne og menneskelige gevinster for de sygemeldte. Metoden og resultaterne er dokumenteret i denne rapport.

Rapporten er en sjælden kombination af en lodtrækningsbaseret afprøvning af en særlig koordineret tidlig indsats og en parallel evaluering af økonomien i metoden. Metoden er ikke afprøvet i et drivhus, men under rimelig realistiske omstændigheder.

Den afprøvede rehabiliteringsindsats bygger på en tidlig (efter 4-12 ugers sygefravær) systematisk identifikation af barriere for tilbagevenden til arbejde og en efterfølgende målrettet og handlingsorienteret rehabiliteringsplan, som blandt andet også indeholder en indsats på den sygemeldtes arbejdsplads. Klienterne visiteres til det tværfaglige team baseret på en særlig udviklet screeningstest. Udredning og handleplan udføres af et tværfagligt team til den sygemeldte er tilbage i arbejde. Teamet består normalt af en speciallæge i arbejdsmedicin, en kiropraktor, en BST-fysioterapeut, en psykolog og en socialrådgiver. Sidstnævnte fungerede som forløbskoordinator.

Det kan anbefales at ibrugtage KIA-konceptet. Det er vigtigt at understrege, at den videnskabelige afprøvning ikke peger på, at bestemte dele er vigtigere end andre. Det er den samlede pakke, der har vist sig effektiv. Derfor kan man ikke blot plukke og så forvente de samme resultater.

Andre artikler

Virksomheder investerer i ny type sundhedsordning

Stadig flere virksomheder supplerer deres traditionelle sundhedsordninger med løsning der i højere grad også indtænker arbejdslivsperpektivet. De gør de, fordi det kan betale sig – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Få konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Arbejdslivssikring

"Arbejdslivssikring" er et nyt abonnementskoncept der sikrer det gode arbejdsliv. Det supplerer virksomhedens traditionelle sundhedsforsikring eller sundhedsordninger. KIAPRO services kan samles i forskellige pakker, der alle har dette fokus.