VIRKSOMHEDER

 Vi hjælper virksomheden og dens medarbejdere når de rammes af helbredsproblemer og uarbejdsdygtighed.

Worklife HealthCare er en samlet betegnelse for sundheds- og arbejdslivsordninger målrettet private og offentlige virksomheder.  Ordningerne forebygger, støtter og hjælper virksomheden og dens medarbejdere, når de rammes af helbredsproblemer, sygefravær eller manglende trivsel.

Ved indsats på medarbejderniveau råder vi over sundheds-, social- og arbejdsmiljøfaglige kompetencer, der kan udrede, behandle og koordinere indsatsen tilbage til arbejde, hvad enten der er tale om psykiske og fysiske helbredsproblemer.

WORKLIFE HEALTHCARE

Vi rykker

ud når

arbejdsliv

er

udfordret

Worklife HealthCare er udviklet på baggrund af nyeste viden indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, samt dokumenterede metoder til at hjælpe medarbejdere hurtigt og sikkert tilbage til arbejde.

Produktivt nærvær og lavt sygefravær er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Dette gælder uanset om der er tale om en offentlig eller privat virksomhed og uanset om virksomheden arbejder indenfor for produktion eller serviceydelser.

Ved indsats på organisationsniveau har vi kompetencer til at analysere og understøtte forandringsprocesser i krydsfeltet mellem forebyggelse, sundhed og arbejdsmiljø.

Læs mere om

arbejdslivssikring og sundhedsordninger

nedenfor

ARBJEDSLIVSSIKRING

Arbejdslivssikring er et nyt abonnementskoncept der sikrer det gode arbejdsliv. Det supplerer virksomhedens traditionelle sundhedsforsikring eller sundhedsordninger.

Det unikke ved Arbejdslivssikring er, at alle indsatser fokuserer på at udvikle og fastholde et godt arbejdsliv. Det handler bl.a. om forebyggelse af sygefravær og længerevarende uarbejdsdygtighed og sikker tilbagevenden til arbejde.

 

Den indeholder tidlig forebyggende tiltag, rådgivning, støtte og indsatser fra et team af sundheds-, social- og arbejdsmiljøfaglige kompetencer.

 

Vores fagpersoner og samarbejdspartnere er specialuddannede i at kombinere indsats i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv. Vi guider virksomhedens ledere og medarbejdere til at finde den rette indsats. Det gør os i stand til at målrette indsatsen fra dag 1. Vi rykker ud når arbejdsliv er udfordret. En arbejdslivssikring sammensættes efter virksomhedens behov og kan typisk indeholde:​​​​​​​​​​

 • Tidlig opsporing af medarbejdere i særlig risiko for sundhedsudfordringer

 

 • Rådgivningslinje for medarbejdere og ledere når arbejdsliv er udfordret, eks. manglende trivsel eller sygefravær

 • Personlig samtale ved sygefravær med sygeplejerske, socialrådgiver eller arbejdspladskonsulent omkring muligheder for tilbagevenden til arbejde.

Herfra skræddersyes en konkret handlingsplan for indsats der f.eks. kan indeholde:

 • Sundhedsfaglig rådgivning omkring helbredsproblemer eller manglende trivsel ved enten sygeplejerske, fysioterapeut, kiropraktor, arbejdslivscoach eller psykolog

 

 • Arbejdspladsbesøg med gennemgang af jobfunktioner og evt. skånebehov og efterfølgende rundbordssamtale

 

 • Koordination med andre tilbud, eksempelvis i det kommunale Jobcenter, herunder sikre rettigheder i forhold til sundheds-, social- og beskæftigelseslovgivningen

​​

 • Deltagelse i gruppeundervisning omkring smertehåndtering, stress, angst og depression

 

 • Rådgivning omkring misbrugsproblemer, økonomiske problemer eller håndtering af svære livskriser

 

 • Samarbejde med virksomhedens personale- og HR afdeling omkring eventuel omplacering på virksomheden

 

 

 

Derudover kan der tilkøbes en række forskellige ad.hoc ydelser:

      

 • Digital platform (CareX) med overblik og adgang til alle virksomhedens sundheds-, personale og pensionstilbud

 

 • Digital Sundhedsscreening og APV

 

 • Digital syge- og raskmeldingsmodul med fraværsadministration og kvartalsrapportering

 

 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning indenfor fysisk eller psykisk arbejdsmiljø

 

 • Ledelsesrådgivning indenfor håndtering af sygefravær

 

 • Seminar eller workshops i virksomheden indenfor sundhed, forebyggelse og arbejdsmiljø

 

SUNDHEDSORDNING

Sundhedsordninger skræddersyes ud fra specifikke kundeønske og kan kombineres med Arbejdslivssikring til én samlet løsning i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv

Sundhedsordningen indeholder typisk en række udrednings-, behandlings- og forebyggende ydelser når helbredsproblemer truer og arbejdsliv er udfordret.  Tilbuddene kan enten aktiveres direkte fra webportal eller fra vore tværfaglige rådgivningscenter. Dette sikrer en faglig guidet visitation til den rigtige indsats.

 

En sundhedsordning sammensættes specifikt til kundeønske og kan indeholde følgende:

  

 • Behandling ved fysioterapeut eller kiropraktor

 

 • Massage

 

 • Zoneterapi

 

 • Støttende samtaler ved psykolog eller coach ved lettere psykiske belastninger (stress, angst og lettere depression)

 

 • Akut krisehjælp

 

 • Hurtig diagnose og helhedsorienteret udredning. Sundheds- og behandlingsnavigation til rette udredning og behandling i offentligt regi samt forløbskoordination

For dig som medarbejder

For dig som medarbejder kan vi hjælpe med:

 

Afklaring og tryghed

Hvis du over en længere periode har befundet dig i en belastet situation, med usikkerhed omkring dit helbred, dit arbejdsliv og din fremtid. Eller hvis du har været  sygemeldt i længere tid og er usikker på hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde, så giver arbejdslivsordningen dig en række muligheder for hjælp.

Du får hurtigt uvildig rådgivning og vejledning, samt adgang til en række specialistydelser og vil møde fagpersoner der har fokus på din samlede situation.  Det giver afklaring og tryghed.

Sikker tilbagevenden til arbejde

Vi sammenholder din helbredssituation og dit funktionsniveau med de krav der stilles til dig på arbejdspladsen. Vi laver en plan for din tilbagevenden til arbejde ud fra vores viden om hvilken plan der er mest hensigtsmæssig i din konkrete situation. En god plan giver ro og tryghed om fremtiden. Vi koordinerer et samlet forløb for dig, så du kan vende sikkert tilbage til arbejde.

 

Hurtig tilbagevenden til arbejde

Vi har fokus på, at hjælpe dig sikkert tilbage til arbejde ved at koordinere alle indsatser. Omfang og tidspunkt for genoptagelse af arbejde afstemmes i forhold til øvrige indsatser og forventningsafstemmes altid mellem dig og din nærmeste leder. Et kort fravær fra arbejdet letter tilbagevenden til opgaver og kolleger. Hvis din arbejdsplads også har en sundhedsordning, kan indsatsen kombineres.

Fortrolighed og åbenhed

Vi arbejder ud fra et fortrolighedshensyn, men anbefaler altid, at forhold, der har betydning for din arbejdsmæssige situation drøftes åbent. KIApro er den fagprofessionelle neutrale part i forløbet. De betyder, at vi i udgangspunktet altid ønsker en åben dialog mellem dig og din leder under hele forløbet.  Det gør vi fordi vi har erfaret, at de bedste og mest bæredygtige løsninger findes i fællesskab.  Videregivelse af oplysninger sker altid efter gældende regler på området og kun efter aftale mellem dig og din leder.

  Ring på 70 60 60 65 for at høre nærmere.  

For dig som LEDER

For dig som leder kan vi hjælpe med:

 

Forudsigelighed og tryghed

Hvis du som leder/HR-medarbejder, har en medarbejder der har været sygemeldt i længere tid og er usikker på hvordan han/hun kan vende tilbage til arbejde. Så får du en prognose og en plan for medarbejderens tilbagevenden til arbejde. Det muliggør planlægning af vikariater, arbejdsomstrukturering m.m. under fraværsperioden.

 

 

Støtte og rådgivning

Du får sparring i forbindelse med medarbejderens fravær og tilbagevenden til arbejde og kan målrette og optimere din indsats omkring fastholdelse af medarbejderen.

Fokus på fastholdelse og forankring på arbejdspladsen

Alle indsatser under arbejdslivssikring har fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen og forankres hos den ansvarlige leder.​